Kiến thức


21/03/2020

CẨN TRỌNG KHI SÁNG TẠO TRÊN CÁC LẰN RANH VĂN HÓA

Sau Coca Cola Việt Nam, thêm một case tai nạn vì thiếu nhạy cảm văn hoá. Cẩn trọng khi sáng tạo bay trên các lằn ranh […]
21/03/2020

5 TRỤ CỘT CỦA XÂY DỰNG HÌNH ẢNH CÁ NHÂN

Hình ảnh cá nhân phải đi lên từ chính sự chân thành và năng lực của mỗi người. Nếu “gồng mình” thì lâu quá cũng “mỏi”. […]
21/03/2020

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN LÃNH ĐẠO: PHẢI “ĐẶT MÓNG” TỪ SỰ CHÂN THÀNH VÀ NĂNG LỰC TỰ THÂN

Lãnh đạo là một phần không thể tách rời của hình ảnh doanh nghiệp. Khái niệm “mỗi người là một đại sứ thương hiệu” ngày càng […]
21/03/2020

NOTE MỎNG CUỐI NGÀY VỀ PR CỘNG ĐỒNG

Tâm lý con người có một đặc tính được gọi là empathy tức là sự thấu cảm. Đó là khả năng bẩm sinh của con người […]