Kiến thức


21/03/2020

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN LÃNH ĐẠO: PHẢI “ĐẶT MÓNG” TỪ SỰ CHÂN THÀNH VÀ NĂNG LỰC TỰ THÂN

Lãnh đạo là một phần không thể tách rời của hình ảnh doanh nghiệp. Khái niệm “mỗi người là một đại sứ thương hiệu” ngày càng […]
21/03/2020

NOTE MỎNG CUỐI NGÀY VỀ PR CỘNG ĐỒNG

Tâm lý con người có một đặc tính được gọi là empathy tức là sự thấu cảm. Đó là khả năng bẩm sinh của con người […]
21/03/2020

[VIDEO] TỪ VỤ MÃ PÍ LÈNG NGHĨ VỀ CÁCH ỨNG XỬ VỚI DI SẢN Ở TẦM QUỐC GIA

Gìn giữ di sản không phải là tìm mọi cách giữ nguyên nó một cách nguyên thủy như nó vẫn từng thế từ hàng nghìn năm […]
21/03/2020

KỊCH BẢN NÀO CHO NGÀNH TRUYỀN THÔNG 2020?

Các chuyên gia truyền thông hàng đầu trên thế giới vẫn tranh cãi về kịch bản cho các hoạt động truyền thông năm 2020. Gần đây […]