Elite PR School chuyên đào tào, huấn luyện và thực hành PR chuyên sâu cùng các chuyên gia và người hành nghề chuyên nghiệp.
Elite PR School cung cấp các khóa học chuyên sâu về PR theo phương pháp trải nghiệm và học cùng chuyên gia với mô hình Mecgris, bộ công cụ có bản quyền.
Elite PR School coi trọng hợp tác, trao đổi, hỗ trợ, nâng cao, gắn kết người học với môi trường hành nghề và hoạt động thực tiễn.
Thực hành
Nhân văn
Quản trị
Cấu thị
Văn hóa
Cấp tiến